Biến nước biển thành nước ngọt bằng công nghệ vòm mặt trời

Nước chiếm 3/4 diện tích bề mặt Trái Đất và là nguồn tài nguyên vô [...]